ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จำเป็นต้องเร่งการบูรณาการภายในหรือเร่งการบูรณาการกับโลกาภิวัตน์ และแนวโน้มข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ การทำข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น ทำให้อาเซียนต้องเร่งแสดงบทบาท การรวมกลุ่มด้วยความมั่นคงมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการแข่งขันทางการค้าและการแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุน ซึ่งจะทำให้เกิดการเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่

ทางเข้า Sbobet

การจัดตั้ง AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโลก และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลกเนื่องจากสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในด้านการค้าสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อลดอุปสรรคทางด้านการค้า การลงทุนให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งจะขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนา และมาตรฐานการครองชีพไปในระดับเดียวกัน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้น้อยลงได้

อ้างอิงข้อมูล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ