Angkor Wat Temple ประเทศกัมพูชา
นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่มีความสวยงามทางด้านศิลปะวัฒนธรรมโบราณของชาวกัมพูชาเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวกัมพูชา และเป็นความภาคภูมิใจของชาวกัมพูชา

Angkor Wat Temple Angkor Wat Temple

จนมีคำพูดหนึ่งว่า ชีวิตหนึ่งต้องไป นครวัดสักครั้ง เพื่อไปชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของปราสาทต่างๆภายในนครวัด รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆภายใน